Facebook LinkedIn Twitter Email

Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst som vi har utfört – framför dina synpunkter.

 

Vad är ett klagomål?

Klagomål mot finansinstitut regleras bl.a. i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bland annat att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt.
Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för den klagande. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Kontakt

Ropo Capital Sweden AB
Box 114 82
404 30 Göteborg
Telefon 010-174 01 90

 

Klagomålsansvarig hos Ropo Capital

Om du inte har behov av opartisk information utan vill att en överordnad instans hos Ropo Capital prövar ditt klagomål kan du vända dig till Klagomålsansvarig hos Ropo Capital, Patrik Mulet via klagomal@ropocapital.se eller post.

Kontakt

Ropo Capital Sweden AB
Att: Patrik Mulet
Box 6125
102 32 Stockholm
klagomal@ropocapital.se

 

Allmänna reklamationsnämnden

 

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarigprövat ditt klagomål kan du vända dig till
Allmänna Reklamationsavdelningen (ARN), telefon 08-555 017 00, www.arn.se, e-post: arn@arn.se, adress Klarabergsgatan 35, Box 174, 101 23 Stockholm. Observera att det finns tids – och beloppsgränser när det gäller möjligheten att vända sig till ARN och att vardera parten står för sina egna kostnader under förfarandet oavsett vilken bedömning Arn än gör. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol. Om det blir aktuellt bör du tänka att tvister angående belopp som understiger ett halvt basbelopp kan hanteras inom ramen för ett förenklat rättegångsförfarande, s k ”småmål”. Ju större tvistebeloppet är desto viktigare att lämpligen via ett ombud undersöka möjligheten att vinna framgång i en eventuell rättegång.