Ropo Capitals hållbarhetsrapport för 2022 publicerad

2022 var ett framgångsrikt år för Ropo Capital vad gäller hållbarhetsarbete och prestationer. Vi uppfyllde våra nolltoleranskrav, överträffade vårt löfte om 99,9 % ”uptime” i driften, fick 71 % i kvalitet och driftsstabilitet samt hjälpte våra slutkunder med betalningssvårigheter genom att göra nästan 800 000 betalningsplaner och justeringar av förfallodatum. Vi fokuserade också på att förbättra insynen avseende en fakturas miljöpåverkan och startade övergången till tekniska lösningar som ingår i koldioxidkompensationsprogram.

På Ropo Capital är hållbarhet en väsentlig del av koncernens strategi och värderingar. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på etisk och ansvarsfull service, människor och en inspirerande arbetsmiljö samt en klimatvänlig fakturacykel. Vi satsar på att förbättra transparensen, främja långsiktigt hållbar tillväxt och säkerställa en utmärkt kundupplevelse och medarbetartillfredsställelse.

”Affärsetik och ansvarsfull service är grundpelarna i Ropo Capitals hållbarhetsarbete”, säger koncernens Chief Brand & Communications Officer Jenni Jantunen, som är ansvarig för hållbarhetsrapporteringen. ”Våra nyckeltal för prestanda inkluderar inte bara kvalitet, efterlevnad, driftsstabilitet och kundnöjdhet, utan även verklig kredittid, volymen av fakturor som betalas i tid, betalningsuppgörelser samt slutkundernas Net Promoter Score (”NPS”).”

”Vår tjänst och framgång mäts i relation till både våra kunder och deras kunder, men det är lika mycket varje medarbetares välbefinnande och den klimatvänliga fakturaprocessen som är nyckelfaktorer i Ropos långsiktiga tillväxt”, fortsatte hon.

Höjdpunkter i hållbarhetsarbetet 2022

2022 var ett år av enighet i Ropo Capital Group. Vi fullföljde de organisatoriska förändringarna relaterade till förvärven i Sverige och Norge, samt investerade i att harmonisera vår affärsmodell och nyckeltalen i hela koncernen. Vi lanserade också den första koncernövergripande kundnöjdhetsundersökningen med hållbarhetsrelaterade frågor och började mäta hela koncernens medarbetarnöjdhet på ett enhetligt sätt. Dessutom anpassade vi vår omfattande företagshälsovård för att garantera medicinsk vård och stöd i hela koncernen.

Vi uppfyllde kraven i vår nolltoleranspolicy vilket innebär att koncernen inte stötte på några större informationssäkerhetsincidenter, bristande efterlevnad av lagar eller förordningar, eller fall av diskriminering eller korruption.

Fokus och mål

År 2023 är vårt huvudfokus hållbarhet i miljöarbetet, kommunikationen samt kund-, slutkunds- och medarbetarupplevelsen. Vi strävar efter att öka hållbarhetsmedvetenheten bland våra intressenter, förbättra insynen i leveranskedjan och färdigställa våra koncernövergripande kriterier vad gäller val av leverantör, införa förbättrad rapportering avseende koldioxidutsläpp i fakturaledet och uppdatera vår fordonspolicy för att främja övergången till elfordon. Vi fokuserar också på en hållbar balans mellan arbete och privatliv, stöd för psykisk hälsa och personalförmåner för att ytterligare öka engagemanget på arbetsplatsen.

För att stärka våra processer och tjänsteproduktion fortsätter vi också att anpassa våra certifieringar och ledningssystem för att täcka alla verksamhetsländer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och se vår Hållbarhetsrapport 2022 på vår hemsida: ropocapital.se/företag/hållbarhet. Rapporten omfattar alla koncernbolag och verksamhetsorter i Finland, Sverige och Norge.

Hållbarhetsrapport 2022 »


För mer information vänligen kontakta:

Jenni Jantunen, Chief Brand and Communications Officer,
jenni.jantunen@ropocapital.fi, + 358 44 756 9603

Ropo Capital har kombinerat informationslogistik med kredithantering och på så sätt skapat en ny norm på marknaden. Vårt erbjudande täcker hela fakturans livscykel – från distribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Vi konkurrerar på marknaden som en teknisk pionjär med en affärsmodell grundad på digitaliseringens fördelar och avancerad automatisering. Ropo Capital är marknadsledande inom fakturahantering i Finland och har genom förvärv de senaste åren expanderat till den nordiska marknaden. Idag har vi ca 400 anställda specialister i Finland, Sverige och Norge och mer än 10 000 kunder. Totalt levererar Ropo Capital över 170 miljoner fakturor och andra dokument årligen. Vårt mål är att år 2023 vara den ledande leverantören i Norden av tjänster inom fakturans livscykel.