Ropo Capitals hållbarhetsrapport publicerad – fokus på arbetsmiljö, serviceleverans och klimatvänlig fakturalivscykel

På Ropo Capital är hållbarhet en integrerad del av koncernens strategi och värderingar. Under 2021 var hållbarhet Ropo Capitals viktigaste utvecklingsområdet där fokus låg på att utforma en gemensam hållbarhetsstrategi i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards för hela koncernen. Nu har koncernens första hållbarhetsredovisning publicerats.

Ropo Capitals verksamhet bygger på förtroende. Koncernen skapar värde för sina kunder genom att säkra viktiga processer längs fakturans värdekedja och finansiella transaktioner, från fakturaleverans till reskontra och hantering av fordringar. För att stärka detta förtroende och skapa långsiktig affärstillväxt, är hållbarhet en integrerad del av Ropo Capitals övergripande affärsstrategi och dagliga arbete.

Under 2021 vidareutvecklade Ropo Capital koncernens hållbarhetsstrategi med hjälp av en s.k Materiality Assessment som inkluderade intressentintervjuer, bakgrundsundersökningar och riskanalys. Utifrån detta arbete och Ropo Capitals hållbarhetsprinciper togs en hållbarhetsstrategi fram. Fokusområdena i strategin är centrerade kring människorna och en inspirerande arbetsmiljö, affärsetik och ansvarsfull serviceleverans samt en klimatvänlig fakturalivscykel.

”Vårt hållbarhetsarbete fortsätter att fokusera på våra kunder, deras kunder och Ropo-teamet. Våra fokusområden och prioriterade aspekter belyser det som är viktigast för oss och det vi har störst inverkan på”, säger koncernens Chief Brand & Communications Officer Jenni Jantunen, som är ansvarig för hållbarhetsrapporteringen.

Strategin innehåller 12 materiella hållbarhetsaspekter som är indelade i fokusområden. Fyra av aspekterna är prioriterade som mest kritiska: garantera en lagenlig och ansvarsfull fakturalivscykelprocess; upprätthålla datasäkerhet och integritet; säkerställa medarbetarengagemang och främja tydlig och transparent hållbarhetskommunikation.

I rapporten betonas också vikten av att minska miljöpåverkan från fakturering och främja en hållbar kredithantering. Koncernen upplever att de genom sina tjänster kan påverka koldioxidavtrycket av fakturering positivt och samtidigt vara med och bygga upp en betalningskultur där företag kan erbjuda sina kunder att på ett ansvarsfullt sätt handla på kredit.

Ropo Capital Groups första hållbarhetsredovisning har nu publicerats och finns tillgänglig på webbplatserna ropocapital.fi, ropocapital.se och ropocapital.no. Rapporten omfattar alla koncernbolag i Finland, Sverige och Norge. I framtiden kommer koncernens hållbarhetsredovisning att publiceras tillsammans med dess finansiella rapport.

Hållbarhetsrapport 2021 »


För mer information vänligen kontakta:

Jenni Jantunen, Chief Brand and Communications Officer,
jenni.jantunen@ropocapital.fi, + 358 44 756 9603

Ropo Capital har kombinerat informationslogistik med kredithantering och på så sätt skapat en ny norm på marknaden. Vårt erbjudande täcker hela fakturans livscykel – från distribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Vi konkurrerar på marknaden som en teknisk pionjär med en affärsmodell grundad på digitaliseringens fördelar och avancerad automatisering. Ropo Capital är marknadsledande inom fakturahantering i Finland och har genom förvärv de senaste åren expanderat till den nordiska marknaden. Idag har vi ca 370 anställda specialister i Finland, Sverige och Norge och mer än 10 000 kunder. Totalt levererar Ropo Capital över 140 miljoner fakturor och andra dokument årligen. Vårt mål är att år 2023 vara den ledande leverantören i Norden av tjänster inom fakturans livscykel.